ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v6.1
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

      

      มารยาทการใช้ห้องสมุด

      1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
      2. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
      3. ห้ามขโมย ฉีก ตัด ขีด เขียน หนังสือซึ่งเป็นสมบัติทางราชการ ถ้าจับได้จะลงโทษตาม
          กฎหมาย
      4. ไม่นำของขบเคี้ยว ลูกอม น้ำดื่ม อาหารเข้ามารับประทานในห้องสมุด
      5.  ควรหยิบจับหนังสือด้วยความระมัดระวัง  การหยิบหนังสือจากชั้นวางหนังสือ ควรจับตรง
          กลางสันหนังสือ ควรช่วยกันถนอมหนังสือซึ่งเป็นสมบัติทางราชการพร้อมที่จะใช้การได้
      6. ไม่นำกระเป๋า หนังสือและสมบัติส่วนตัวเข้าในห้องสมุด ควรเก็บไว้ที่ฝากของด้านหน้าห้องสมุด
          ยกเว้นของมีค่าควรเก็บไว้กับตัวเอง
      7.  ทุกครั้งที่ลุกจากเก้าอี้ ควรสอดเก้าอี้ชิดโต๊ะทุกครั้ง ก่อนออกจากห้องสมุด
      8.  เมื่ออ่านวารสาร เอกสาร จุลสาร หนังสือพิมพ์ ควรเก็บที่เดิมให้เรียบร้อย
      9. เมื่อยืมหนังสือไปควรรักษาอย่างดี เมื่อท่านเลิกใช้หนังสือเล่มนั้นแล้วควรนำส่งคืนห้องสมุด
         ทันที แม้ว่ายังไม่ถึงกำหนดส่ง เพื่อที่จะได้เวียนให้ผู้อื่นได้ยืมต่อไป
      10. ห้ามนำหนังสือออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต

      

   สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Loading..
             วารสารภาษาต่างประเทศ

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.