ชื่อห้อง :
ห้องประชุมนนทรีย์
ที่ตั้ง :
อาคารอำนวยการชั้น 3
ความจุที่นั่ง :
250
ชื่อห้อง :
ห้องประชุมชั้น 2
ที่ตั้ง :
อาคารอำนวยการชั้น 2
ความจุที่นั่ง :
30
ชื่อห้อง :
ห้องประชุมเล็ก
ที่ตั้ง :
อาคารอำนวยการชั้น 2
ความจุที่นั่ง :
10
ชื่อห้อง :
หอประชุมเอนกประสงค์
ที่ตั้ง :
อาคารประชุมเอนกประสงค์
ความจุที่นั่ง :
300
ชื่อห้อง :
ห้องรับประทานอาหารบุคลากร
ที่ตั้ง :
อาคารโรงอาหาร
ความจุที่นั่ง :
20
ชื่อห้อง :
ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเรียนและหอนอน 10 ชั้น
ที่ตั้ง :
อาคารเรียนและหอนอน 10 ชั้น
ความจุที่นั่ง :
15
ชื่อห้อง :
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ที่ตั้ง :
อาคารเรียนและหอนอน 10 ชั้น
ความจุที่นั่ง :
80
ชื่อห้อง :
ห้องเรียน 312
ที่ตั้ง :
อาคารเรียนรวม
ความจุที่นั่ง :
80
ชื่อห้อง :
ห้องเรียน 311
ที่ตั้ง :
อาคารเรียนรวม
ความจุที่นั่ง :
80
ชื่อห้อง :
ห้องเรียน 313
ที่ตั้ง :
อาคารเรียนรวม
ความจุที่นั่ง :
80
ชื่อห้อง :
ห้องเรียน 314
ที่ตั้ง :
อาคารเรียนรวม
ความจุที่นั่ง :
40
ชื่อห้อง :
ห้องเรียน 321
ที่ตั้ง :
อาคารเรียนรวม
ความจุที่นั่ง :
300
ชื่อห้อง :
ห้องเรียน 315
ที่ตั้ง :
อาคารเรียนรวม
ความจุที่นั่ง :
40
ชื่อห้อง :
ห้องเรียน 322
ที่ตั้ง :
อาคารเรียนรวม
ความจุที่นั่ง :
80
ชื่อห้อง :
ห้องเรียน 323
ที่ตั้ง :
อาคารเรียนรวม
ความจุที่นั่ง :
80
ชื่อห้อง :
ห้องเรียน 324
ที่ตั้ง :
อาคารเรียนรวม
ความจุที่นั่ง :
80
ชื่อห้อง :
ห้องเรียน 2209
ที่ตั้ง :
อาคารปฏิบัติการ
ความจุที่นั่ง :
60
ชื่อห้อง :
ห้องเรียน 2210
ที่ตั้ง :
อาคารปฏิบัติการ
ความจุที่นั่ง :
60
ชื่อห้อง :
ห้องเรียน 5201
ที่ตั้ง :
อาคารศูนย์บริการสุขภาพชุมชน
ความจุที่นั่ง :
60
ชื่อห้อง :
ห้องเรียน 5202
ที่ตั้ง :
อาคารศูนย์บริการสุขภาพชุมชน
ความจุที่นั่ง :
60
ชื่อห้อง :
ห้องเรียน 4401
ที่ตั้ง :
อาคารเรียนและหอนอน 10 ชั้น
ความจุที่นั่ง :
60
ชื่อห้อง :
ห้องเรียน 4402
ที่ตั้ง :
อาคารเรียนและหอนอน 10 ชั้น
ความจุที่นั่ง :
40
ชื่อห้อง :
ห้องเรียน 4501
ที่ตั้ง :
อาคารเรียนและหอนอน 10 ชั้น
ความจุที่นั่ง :
60
ชื่อห้อง :
ห้องเรียน 5203
ที่ตั้ง :
อาคารศูนย์บริการสุขภาพชุมชน
ความจุที่นั่ง :
80
ชื่อห้อง :
ห้องสันทนาการ
ที่ตั้ง :
อาคารอำนวยการชั้น1
ความจุที่นั่ง :
60