ชื่อห้องประชุม :
ห้องประชุมนนทรีย์
สถานที่ตั้ง :
อาคารอำนวยการชั้น 3
ความจุที่นั่ง :
250 คน
วันที่ใช้ห้อง :
--2018-11-10
เรืองที่ประชุม :
การทดสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์
ประธานในที่ประชุม :
ผอ.อรรณพ สนธิไชย
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
60
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 1 ถึง
อุปกรณ์ที่ใ้ช้ :
โปรเจ็คเตอร์,เครื่องขยายเสียง,
เตรียมอาหาร :
หน่วยงาน :
เบอร์ติดต่อ :
หมายเหตุ :
ชื่อผู้จอง :
สุภาณี กันถะกัสสานนท์