ข่าวปรกาศข่าวอาจารย์ เจ้าหน้าที่- แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
22-02-2017 

- ประกาศแนวปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
เรื่องการส่งเอกสารการเบิก-จ่ายเงินและการยืมเงินราชการ
15-02-2017 

- รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 25-02-2016 

- รายชื่อผู้ที่ได้รับขึ้นทะเบียนของ สบช 25-02-2016 

- สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (รอบ 12 เดือน) 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 25-02-2016 

- แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 25-02-2016 

- เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 11-06-2015 

- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ 27-05-2015 

- การแก้ไขข้อความในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558) 27-05-2015 

- ร่าง การจัดทำแผนกลยุทธ์ 2559 -2563 วสส.อุบลฯ‏ 29-04-2015 

- คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 20-04-2015 

- คำรับรองการปฏิบัติราชการของวิทยาลัย ประจำปี 2558 01-04-2015 

- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ฉบับปีการศึกษา 2557 (มีนาคม 2558) ฉบับแก้ไข วันที่ 23 มีนาคม 2558 25-03-2015 

- มคอ.ดร.มณฑาทิพย์ 25-03-2015 

- แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 11-02-2015 

- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556‏ 09-02-2015 

- คู่มือการประกนคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557‏ 09-02-2015 

- ร่างคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปีการศึกษา 2557) 22-10-2014 

- รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report 2556 10-10-2014 

- ยกร่างประเมิน PA ปี งบประมาณ 2557 25-12-2013