ข่าวปรกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง- ขออนุมัติและขออนุญาตนำรายงนผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
(งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหนวยงาน
21-08-2017 

- การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
10-08-2017 

- การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
02-08-2017 

- การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
02-08-2017 

- การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
01-08-2017 

- ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคาร 3 อาคาร
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
16-06-2017 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์กระจายสัญญาณคอมพิวเตอร์
จำนวน 7 รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
14-06-2017 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคาร
14-06-2017 

- ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์เอนกประสงค์ 7 ที่นั่ง
ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณปี 2560
31-05-2017 

- สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคาร
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
31-05-2017 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
และรายชื่อผู้เสนอที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก
30-05-2017 

- ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์กระจายสัญญาณคอมพิวเตอร์
จำนวน 7 รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
25-05-2017 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ(๔๐.๑๐.๑๗.๐๑)พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖๕ เครื่อง ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
11-05-2017 

- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ 7 ที่นั่ง
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
28-04-2017 

- ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 7 รายการ
ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณปี 2560
27-04-2017 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
และรายชื่อผู้เสนอที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก
26-04-2017 

- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ พร้อมติดตั้ง
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
11-04-2017 

- ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ(๔๐.๑๐.๑๗.๐๑)พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖๕ เครื่อง ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
07-04-2017 

- ขออนุมัติอนุญาตินำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2560 งบลงทุน ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหนวยงาน
22-02-2017 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก 26-01-2017 

- ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน (ห้องปฏิบัติการผู้ป่วยจำลองในสถานการณ์จริง Simulation)
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี
26-01-2017 

- สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน (ห้องปฏิบัติการผู้ป่วยจำลองในสถานการณ์จริง Simulation)
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี
10-01-2017 

- เอกสารประกอบแผนและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 22-11-2016 

- รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 เฉพาะงบลงทุน 07-11-2016 

- ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560
25-10-2016 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
และรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก
21-10-2016 

- สอบราคาเจ้าเหมาทำความสะอาดอาคาร ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี
19-10-2016 

- ตกลงราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี อาคารอำนวยการ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบลงทุน เพิ่มเติม 13-06-2016 

- ยังไม่มีข่าวการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนนี้ 08-04-2016 

- เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 25-02-2016 

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 25-02-2016 

- เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 25-02-2016 

- เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 25-02-2016 

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 13-03-2015 

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 29-12-2014 

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ปี ๒๕๕๘ 27-10-2014 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ปี ๒๕๕๘ 27-10-2014 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ปี ๒๕๕๘ 27-10-2014 

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ปี ๒๕๕๘ 27-10-2014 

- เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 01-10-2014 

- สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 26-09-2014 

- ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกสอบราคาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 03-09-2014 

- ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และขยายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 29-08-2014 

- สอบราคาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 20-08-2014 

- สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และขยายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 08-08-2014 

- ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคา (ตู้สาขาโทรศัพท์) 18-03-2014 

- ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการสอบราคา ตู้สาขา 18-03-2014 

- สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน 1 ตู้) 04-03-2014 

- ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 21-02-2014 

- ประกาศผู้ได้รับเลือกการสอบจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพร้อมแฟลตพักอาศัย 12-11-2013 

- ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคาการสอบจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพร้อมแฟลตพักอาศัย 11-11-2013 

- สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพร้อมแฟลตพักอาศัย 29-10-2013 

- ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคาการสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 03-10-2013 

- ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 03-10-2013 

- ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคาการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 26-09-2013 

- ประกาศผู้ได้รับเลือกการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 26-09-2013 

- ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคาการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 5 รายการ 25-09-2013 

- ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ 25-09-2013 

- ดำเนินการสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 19-09-2013 

- สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร‏ 16-09-2013 

- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ 11-09-2013 

- ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 6 ประกาศ 13-08-2013 

- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 09-08-2013 

- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 07-08-2013 

- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจ จำนวน 1 ตัว) 01-08-2013 

- ดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 01-08-2013 

- สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่าน เพื่อติดตั้งผ้าม่านใหม่ที่ตึกอาคารเรียนและหอนอน 10 ชั้น 31-07-2013 

- การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้สาขาโทรศัพท์ 31-07-2013 

- ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ 18-06-2013 

- สอบราคาชื้อครุภัณฑ์การศึกษา(หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจ จำนวน 1 ตัว) 29-05-2013 

- ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ 28-05-2013