ข่าวปรกาศขออนุมัติและขออนุญาตนำรายงนผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
(งบลงทุน) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหนวยงาน