ข่าวปรกาศการเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ